oldpalyazat

„Minden építés alapja 2015” – Betonpályázat tervezőknek

A bírálóbizottság döntése alapján kihirdetésre került a pályázat eredménye, amelyről bővebben ide kattintva olvashat, illetve megtekintheti a pályamunkákat bemutató képgalériát!

A 2015. évi pályázatra a jelentkezési határidő lejárt!

Terveink szerint a pályázatot 2016-ban is meghirdetjük.

A beton.hu (továbbiakban: Kiíró), a Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetség (CeMBeton) valamint a Magyar Betonelemgyártó Szövetség (MABESZ) és tagvállalataiknak támogatásával 2015. évben országos, nyílt és nyilvános pályázatot (továbbiakban: Pályázat) hirdet betonból tervezett köz- és lakóépületek, üzemek, telephelyek építész tervezői részére.

1. A Pályázat célja
A Kiíró célja megismerni és megismertetni a szakmával és a közvéleménnyel azon köz- és lakóépületeket, üzemeket, telephelyeket, amelyeknek tervezése és megvalósítása során elsődlegesen alkalmazott építőanyag a beton. A pályázat 2015-ben első alkalommal kerül meghirdetésre, és Kiíró szándékai szerint a jövőben minden évben kiírásra kerül.

A beton a víz után a második leggyakrabban használt alapanyag a világon. Sokoldalúságát, tartósságát kihasználva jelenleg a legtöbb célra felhasználható termék.
Még ma is sok a visszatartó erő, amely a múltból eredeztetve arról szól, hogy a beton csak tartószerkezetre, alapozásra való, takarni kell. Az elmúlt években azonban Magyarországon is végbemenő építészeti, anyaghasználati változások során a beton funkcionális és esztétikai térnyerése megtörtént, a beton hazai reneszánszát éljük. Egyre több olyan épület valósul meg, ahol az építmény karakterének fő meghatározója a beton, annak látványával, színvilágával, textúrájával és tapintásával.
Éppen ezért fontos építészeti esemény az, ami egyébként európai szemszögből hétköznapi eset, ha egy építmény homlokzata, belső és külső terei minden négyzetcentiméterükben nyers betonból állnak. Ha a tervező, lakberendező ellenáll a kísértésnek, és az építmény konzekvens anyaghasználatával, tiszta, formai attrakcióktól mentesen sugárzik az erős koncentráció, a szűkszavú, de éles logika, amely a jelentősebb kortárs épületeknél is igen ritka. Ez az elemi célokat előtérbe állító, higgadt formálás természetes, egyszerű, ugyanakkor funkcionális értelemben gazdag megoldásokhoz vezethet.

E sokoldalúságból kiemelve Kiíró azon építész tervezőket szándékozik díjazni, akik a betont a tervezés során nem csak a szokványos (pl. alapozás, aljzatbeton, betonváz, födém) szerkezeti elemek esetében alkalmazzák, hanem egyedi, különleges megoldásokra is. Ilyenek például a beton tömegét kihasználó határoló elemek, különböző látszóbeton megoldások, különleges szerkezeti elemek, beton burkolatok, berendezések, bútorok.

2. A részvétel feltételei

2.1. Pályázni olyan építész tervezői munkákkal és megvalósuló projektekkel lehet, ahol az elsődlegesen alkalmazott anyag a beton, a tervezés során pedig nem csak a szokványos (pl. alapozás, aljzatbeton, betonváz, födém) szerkezeti elemek esetében kerül felhasználásra, hanem egyedi, különleges megoldásokra is. Ilyenek lehetnek többek között a beton tömegét kihasználó határoló elemek, különböző látszóbeton megoldások, különleges szerkezeti elemek, beton burkolatok, berendezések, bútorok.

2.2. Ki(k) indulhat(nak) a „Minden építés alapja 2015” pályázaton?

-Olyan belföldi természetes magánszemély(ek) (építész tervező(k)), aki(k) a pályázat tárgyát képező projekt tervezését saját nevével/nevükkel jegyzi(k).

-A pályázni kívánt projekt engedélyezésekor rendelkezett/rendelkeztek a tervezéshez szükséges érvényes tervezői jogosultsággal.

-Kötelezően elfogadja(k) a pályázat feltételeit magára/magukra nézve.

2.3. A pályázónak nyilatkozatot kell tennie, hogy vele szemben szakmai, etikai és/vagy fegyelmi eljárás nem folyik, valamint egyéb kizáró ok sem áll fenn.

2.4. Amennyiben a pályáztatott projekt tervezésében mások (pl. építész társtervezők) is részt vettek, akkor a pályázat benyújtásához az érintettek nyilatkozatai is szükségesek.

2.5. Melyek lehetnek a pályázaton történő részvétel egyéb kizáró okai?
Nem lehet pályázó az a személy, aki
A pályázat kiírásában, előkészítésében, elbírálásában részt vett.
– A Bíráló Bizottság bármely résztvevőjének hozzátartozója, munkaviszony szerinti közvetlen felettese vagy beosztottja, valamint vele szemben további kizáró ok, ha egy éven belül közös tervpályázatban vagy egyéb szerzői jogvédelem alá eső alkotásban szerzőtársak vagy munkatársak voltak.
– Kizáró ok áll fenn továbbá azzal szemben is, aki tag vagy vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságnál, ahol a Bíráló Bizottság tagja, vagy az ő hozzátartozója is tag vagy vezető tisztségviselő.

3. Díjazás

3.1. A „Minden építés alapja 2015” pályázat 600.000 Ft összdíjazású, amely összeg az első három helyezett között a következőképpen kerül megosztásra:

-elsö helyezett 300.000 Ft
-második helyezett 200.000 Ft
-harmadik helyezett 100.000 Ft

3.2. A Díjat az építész tervező kapja.

3.3. A beérkezett anyagok alapján a Kiíró a díjak és elismerések megosztásának, valamint díjazásának módosítására vonatkozó jogát fenntartja.

3.4. A Kiíró átvállalja a pályázati díjakhoz kapcsolódó adóterheket, amelyeket az adóhatóság felé teljesíti.

3.5. A Bíráló Bizottság a díjazásban nem részesült pályázatokat nem köteles megőrizni.

4. A Bíráló Bizottság tagjai
A beérkező pályázati anyagokat elbíráló szakmai bizottság tagjai:

  1. Elnök: Beszédes Rita, városépítési városgazdasági okleveles szakmérnök, okleveles építészmérnök
  2. Ivánka Katalin, designer, az Ivanka Factory Zrt. alapítója és tulajdonosa
  3. Dr. Markó Balázs DLA, a Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar dékánja, okleveles építészmérnök
  4. Marosi Miklós, stúdióvezető és vezető tervező a KÖZTI Középülettervező Zrt-nél
  5. Pálfy Sándor DLA, egyetemi tanár, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Urbanisztika Tanszékének vezetője

A Bíráló Bizottság összetétele a későbbiekben előre nem látható okok miatt megváltozhat, a Kiíró pedig fenntartja jogát az esetleges változtatásra. A pályázaton résztvevőket erről a döntéséről külön tájékoztatni nem köteles.

5. Pályázat leadása, formai követelmények
A pályázaton a pályázati anyag hiánytalan, az alábbiakban ismertetett formában történő benyújtásával lehet részt venni. A pályázati anyagot e-mailben (palyazat@cembeton.hu) vagy a www.beton.hu/palyazat oldalon található online jelentkezési lap kitöltésével kell benyújtani.

5.1. Jelentkezési lap

A 2015. évi pályázatra a jelentkezési határidő lejárt!

Terveink szerint a pályázatot 2016-ban is meghirdetjük.

5.2. A pályázati anyag követelményei, benyújtása
Az engedélyezett építési engedélyezési tervdokumentációból azon részek benyújtása pdf formátumban, melyekből egyértelműen kideríthető a beton alkalmazásának célja, módja, műszaki paraméterei. A File-ok nevének egyértelműen tartalmaznia kell az építmény címét és a file tartalmát (pl.: „1001 Budapest Palyazat utca 1_Műszaki leírás”).

Benyújtandók:
– Motivációs levél (Kérjük külön kitérni annak bemutatására, milyen különleges követelmények, esztétika, műszaki megoldások, stb. miatt került a beton alkalmazásra.)
– Műszaki leírás releváns fejezetei
– Helyszínrajz, alaprajzok, metszetek, homlokzatok releváns részei
– Külső határoló falazat esetén energetikai számítás vagy energetikai tanúsítvány
– A megvalósulást igazoló min. 10 db (min. 300 dpi) felbontású fénykép

5.3. Nyilatkozatok, engedélyek
– Építtetői nyilatkozat
– Használatba vételi engedély, vagy ennek hiányában a pályázó építész és a felelős műszaki vezető nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az építmény a tervek alapján valósult meg.
A nyilatkozatokat kitöltve, aláírva, digitális formában kell a pályázati anyaghoz csatolni.

5.4. A Pályázat benyújtása, határidők
A pályázat benyújtható az on-line jelentkezési lapon: www.beton.hu/palyazat űrlap
Beadási határidő: 2015. július 31. 24:00
A Bíráló Bizottság nem bírálja el a beadási határidő után érkező, hiányos vagy a kiírásnak nem megfelelő pályázatokat.

Az alaki vagy tartalmi feltételeknek meg nem felelő pályázatokat a Bíráló Bizottság indoklás nélkül kizárhatja.

6. Értékelés folyamata, eredményhirdetés
A Bíráló Bizottság amennyiben úgy ítéli meg az általa kiválasztott építményeket a helyszínen megtekintheti.

Az ünnepélyes eredményhirdetésre és a díjak átadására a 2015. év őszén rendezendő „Betonfesztivál” alkalmával kerül sor (bővebb információ a www.beton.hu honlapon lesz elérhető). A díjazottak személye az eredményhirdetés során kerül először nyilvánosságra.
A pályázati díj átvételére a jelentkezési lapon pályázóként megadott természetes személy jogosult. Több jogosult esetén a jogosultak a pályázati díjjal kapcsolatos viszonyaikat egymás között maguk kötelesek rendezni.
A Kiíró az átvétel időpontjáról, módjáról a pályázat nyerteseit a jelentkezési lapon megadott e-mail és/vagy levelezési címen írásban értesíti. Amennyiben a pályázat nyertese a pályázati díjat maga, vagy az általa meghatalmazott személy nem veszi át, elveszti a díjra való jogosultságát. Ebben az esetben a Kiíró a kitűzött díjjal belátása szerint rendelkezik.

7. Szerzöi joggal kapcsolatos rendelkezések
A Pályázó a pályázat benyújtásával hozzájárul, hogy a beadott pályamű egyes részeit a díjazástól függetlenül a Kiíró a pályázó nevének feltüntetésével népszerűsítési céllal felhasználhassa.
A Kiíró a pályázati anyagok népszerűsítési célokra történő korlátozás mentes felhasználása érdekében a pályázati anyagok tartalmi és formai szempontból történő megfelelő kitöltését és aláírását a pályázaton való részvétel feltételévé tesz.
A Pályázó a pályázaton való részvételével nyilatkozik, hogy a jelen pályázat szerinti felhasználás harmadik személy jogát nem érinti, nem sérti. Ezzel kapcsolatban felmerülő esetleges jogkövetkezményt a pályázó köteles viselni.

A pályázáshoz sok sikert kíván a beton.hu munkacsoportja.