A BETON lap 2016 júniusi számában – az üzemi gyártásellenőrzést és annak tanúsítását is szabályozó MSZ 4798:2016 szabvány megjelenésekor – részletesen kifejtettük a transzportbeton jogszerű forgalomba hozatalának és beépítésének előírásait.

Az építési termékek jogszerű forgalomba hozatalát 2013. július 1-től a harmonizált műszaki területen a 305/2011 EU rendelet (CPR-építési termék rendelet), valamint a nem harmonizált műszaki területet és a beépíthetőséget is magában foglaló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet szabályozza. A szabályozó rendeletek legfontosabb előírása, hogy építési termék – néhány kivételtől eltekintve – csak teljesítménynyilatkozattal (TNY) hozható forgalomba, építhető be, mely kötelezettségnek a gyártó vagy a forgalmazó elektronikusan is eleget tehet.

A Teljesítménynyilatkozatot megalapozza:

a dokumentált üzemi gyártásellenőrzési rendszer (ÜGYE) kialakítása (dokumentuma a gyártásellenőrzési kézikönyv, mely lehet az ISO-rendszer része is) és működtetése;
a termék teljesítményének értékelése (vizsgálat, számítás);
az üzem és az ÜGYE alapvizsgálata;
az üzemben a gyártó által vett minták vizsgálata saját vagy külső laboratóriumban;
a minták szúrópróbaszerű, tanúsítószerv általi vizsgálata, értékelése;
ÜGYE felügyelet, vizsgálat, értékelés

Hogy ezeket a tevékenységeket kinek kell elvégeznie, a termékek teljesítmény-állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer (TÁÉE, angol megfelelője AVCP) határozza meg, amely a termékre vonatkozó jóváhagyott műszaki specifikáció tartalmaz (1. táblázat).

A TÁÉE 4 rendszer kivételével minden esetben szükséges a gyártónak az előző táblázatban feltüntetett egyes tevékenységekre az általa választott és megbízott tanúsítószerv bevonása. A tanúsítószerv TÁÉE 1+, 1 és 2+ rendszereknél alapvizsgálatot és a szabvány által meghatározott felügyeletet lát el, mellyel az üzemi gyártásellenőrzés megfelelőségét, vagy az építési termék teljesítmény-állandóságát tanúsítja. Ennek igazolására a Teljesítménynyilatkozat kötelező tartalmi eleme a TÁÉE rendszer, a vonatkozó termékszabvány vagy műszaki értékelés, valamint a kijelölt és/vagy bejelentett tanúsítószerv nevének és azonosítójának megadása.

A TÁÉE 1+, 1 és 2+ rendszereknél a tanúsítószerv igazolja a megfelelőséget, ezért értetlenül állunk azon műszaki ellenőri, mérnöki igények előtt, akik gyakorlatilag ugyanezen külső megfelelőség-ellenőrzési tevékenységeket újra elvégzik, bekérik a gyártótól az alátámasztó dokumentációt, helyszíni ellenőrzést folytatnak le. Holott sokkal fontosabb lenne pl. a Teljesítménynyilatkozatot megalapozó tanúsítvány érvényességének az ellenőrzése. Ugyanis ezen a területen az utóbbi időben számos visszaélést tapasztalunk. A tanúsítványoknak nincs központi nyilvántartásuk, azok főbb azonosítóit a tanúsítószervek kötelesek közzétenni. Mint kijelölt és bejelentett tanúsítószerv, a http://cemkut.hu/tanusitvanyok/ honlapunkon szűrhető táblázatban tesszük közzé a kiadott tanúsítványok azonosítóit, érvényességét. Az érvényes tanúsítványok letölthetők, ezzel is támogatni kívánjuk a műszaki ellenőrök, mérnökök tevékenységét.

Másik gyakori félreértés, hogy pl. transzportbeton esetén az adott receptúra szerint gyártott transzportbeton terméktanúsítását kérik, holott nem ez az előírás. Minden esetben a gyártó felelős az előírt követelményeknek való megfelelőségért, melynek transzportbeton esetében a 2+- os teljesítmény-állandóság értékelésére és ellenőrzésére szolgáló tanúsított rendszer működtetésével tesz eleget.

Az előregyártás területén is számos anomáliát tapasztalunk. A gyártó döntése, hogy a termékét milyen műszaki előírás alapján gyártja. Ezen döntésénél figyelembe veszi a piaci igényeket is, de a kiválasztott műszaki előírás által a Teljesítménynyilatkozat kiállításához előírtakat teljesítenie kell. A problémát a nem kellően összehangolt, sokszor elavult termékszabványok okozzák, melyek gyakran egymásnak ellentmondó előírásokat tartalmaznak, és amelyeknek értelemszerűen a gyártó nem minden esetben tud egyszerre megfelelni. Tovább tetézi a „káoszt”, hogy az ellenőrzést lefolytató mérnök egyéni igényei sok esetben utólag jelennek meg, és olyan elvárásokat is támasztanak, amelyek ellentmondanak a vonatkozó termékszabványnak, illetve a megfelelőségét – amennyiben a TÁÉE rendszer előírja – 3. félként tanúsítószerv már igazolta (pl. felhasznált alap- és kiegészítő anyagok megfelelősége). A vázolt anomáliák elkerülhetők lennének a szabványok, műszaki előírások összehangolásával, illetve az ellenőrzést lefolytató mérnökök számára a műszaki előírások alkalmazásának kötelezővé tételével (ne eseti jelleggel, sokszor utólag szembesüljön a gyártó azzal, minek kellett volna még megfelelnie). További félreértés a műszaki előírások kapcsolata, melyet egy táblázattal foglalhatunk össze (2. táblázat).

Amennyiben a Teljesítménynyilatkozat alapja harmonizált szabvány vagy Európai Műszaki Értékelés (ETA), a termék CE jellel szabadon forgalmazható az EGT tagállamokban, míg Nemzeti szabvány és Nemzeti Műszaki Értékelés (NMÉ) esetén csak az adott tagországban.

A Cemkut Kft. a 305/2011/EU rendelet alapján 1414 azonosításszámon bejelentett, a 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet alapján kijelölt Tanúsító és Műszaki Értékelő szervezet, akkreditált vizsgálólaboratóriummal rendelkezik. Ebben a minőségében jogosult a meghatározott területeken a 3. fél által előírt megfelelőség-értékelési tevékenységek végzésére.

Felhasznált irodalom:
MSZ 4798:2016 – Beton. Műszaki követelmények, tulajdonságok, készítés és megfelelőség, valamint az EN 206 alkalmazási feltételei Magyarországon
305/2011 EU rendelet – Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU rendelete ( 2011. március 9. ) az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről
275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet – Az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól