Betonpályázat 2024.

A pályázati jelentkezés lezárult!

Betonozd be magad a szakmába szakdolgozatoddal, TDK-dolgozatoddal, házidolgozatoddal, vagy féléves (komplex-, diploma-) terveddel!

Várjuk

 • a betonból tervezett szerkezeti, előregyártott és kreatív megoldásokat,
 • a beton előállításához szükséges anyagokhoz és technológiákhoz kapcsolódó konkrét, innovatív elképzeléseket.

Engedd el a fantáziádat, várjuk kreatív ötleteidet! Kíváncsiak vagyunk, hogy a jövő mérnökeként milyen világot, várost, épületeket álmodsz meg? Hogyan képzeled a jövő építését, a felhasznált anyagokat és azok előállítási technológiáját? Legyetek merészek, ötletesek!

A beérkezett munkákat független zsűri értékeli, a nyertesek pénzjutalomban részesülnek.

Ismerd meg az eddigi pályázatok nyerteseit beszámolóinkból, amelyeket ezen a linken tekinthetsz meg!

 

Pályázati kiírás

 

A beton.hu (Kiíró), a Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetség (CeMBeton), valamint a Magyar Betonelemgyártó Szövetség (MABESZ) és tagvállalataik támogatásával országos pályázatot hirdet egyetemi hallgatók számára.

Pályázni 2 kategóriában lehet:

 • Betonépítés, építészet
 • Anyag- és előállítási technológia

 

 1. A Pályázat célja

A beton a víz után a második leggyakrabban használt anyag a világon, a legnagyobb tömegben felhasznált építőanyag. Olyan megoldásokat igényel, amelyekkel a beton összességében hatékony, esztétikus, mégis környezetbarát, fenntartható, a körforgásos gazdaság szerves részét képező karbonsemleges termékké válik.

Kiíró célja megismerni és megismertetni azon megoldásokat, amelyeknek tervezése során elsődlegesen alkalmazott anyagként betont és előregyártott vasbeton szerkezeteket használnak, továbbá bemutatni azokat a jövőbe mutató technológiákat, amelyek a beton és alapanyagainak előállításához, alkalmazásához kapcsolódnak, kiemelt figyelemmel a körforgásos, karbonsemleges gazdaság kihívásaira adott válaszok és megoldások bemutatására.

 

 1. A részvétel feltételei

2.1.   Pályázni olyan hallgatói munkákkal, elképzelésekkel lehet, melyek saját eredményekre alapozva mutatnak be egy-egy problémát, megoldást, újszerű megközelítést a betonhoz kapcsolódó alábbi területek egyikén, vagy ezek kombinációjában:

 • tervezői elképzelések, melyekben a betont és az előregyártott vasbeton szerkezeteket egyedi, különleges megoldásokra is használják,
 • építőanyag-ipari alapanyagok (aggregátumok, ipari ásványok) előkészítése, tulajdonságai,
 • építőanyag-ipari termékek (cement, beton), technológiák,
 • környezetbarát technológiák, anyagok,
 • hulladékhasznosítás, újrahasznosítás, újra felhasználás,
 • környezeti hatás, karbonsemlegesség,
 • körforgásos gazdaság modellbe való illeszkedés.

2.2.   Ki(k) indulhat(nak) a pályázaton?

 • Olyan, jelenleg aktív (vagy az elmúlt 2 évben) egyetemi hallgatói jogviszonnyal rendelkező, belföldi természetes magánszemély(ek), aki(k) a pályázat tárgyát képező elképzelést saját nevével/nevükkel jegyzi(k).
 • Kötelezően elfogadja(ák) a pályázat feltételeit magára/magukra nézve.

2.3.   A pályázónak nyilatkozatot kell tennie, hogy vele szemben szakmai, etikai és/vagy fegyelmi eljárás nem folyik, valamint egyéb kizáró ok sem áll fenn.

2.4.   A pályázati adatlapon kérjük az egyetemi (belső) konzulenst, témavezetőt is megnevezni (név, telefonos és e-mail elérhetőség), valamint a pályázónak nyilatkoznia kell, hogy a pályázati feltételeket konzulense, témavezetője is megismerte, hozzájárult a pályázat benyújtásához.

2.5.   Nem lehet Pályázó az a személy, aki

 • A pályázat kiírásában, előkészítésében, elbírálásában részt vesz.
 • A Bíráló Bizottság bármely résztvevőjének hozzátartozója, munkaviszony szerinti közvetlen felettese vagy beosztottja, valamint vele szemben további kizáró ok, ha egy éven belül közös pályázatban vagy egyéb szerzői jogvédelem alá eső alkotásban szerzőtársak vagy munkatársak voltak.
 • Az előző években a „Minden építés alapja” pályázaton pályamunkájával díjazásban részesült. De új, illetve nem díjazott pályamunkát ismételten benyújthat.

2.6.   Pályázó több pályamunkát is benyújthat, és az egyetemi (belső) konzulens, témavezető több pályamunkában is szerepelhet.

 

 1. Díjazás

3.1.   A pályázat keretében a meghirdetett kategóriák első három helyezettjei és konzulenseik, ill. a különdíjjal díjazott projektek pályázói pénzjutalomban részesülnek az alábbiak szerint:

 

Pályázó díjazása (nettó Ft):

  I. díj II. díj III. díj
Betonépítés, építészet 400.000.- 300.000.- 200.000.-
Anyag, technológia 400.000.- 300.000.- 200.000.-

 

A beérkezett pályázatok alapján, a Bíráló Bizottság javaslatára, a Kiíró a díjak és elismerések megosztásának, valamint díjazásának módosítási jogát fenntartja!

Amennyiben a pályázat nyertese a pályázati díjat maga, vagy az általa meghatalmazott személy nem veszi át, elveszti a díjra való jogosultságát!

3.2.   A díjat a Pályázó hallgató kapja.

3.3.   Kiíró a díjat nettó személyi kifizetésként fizeti ki, átvállalva a pályázati díjakhoz kapcsolódó terheket, amelyeket az adóhatóság felé teljesít.

3.4.   Kiíró a díjazásban nem részesült pályázatokat nem köteles megőrizni.

  

 1. A Bíráló Bizottság tagjai

 

Pálfy Sándor DLA, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Urbanisztika Tanszékének professzor emeritusa

Beszédes Rita, okl. építészmérnök, városépítési városgazdasági szakmérnök

Dr. Gável Viktória, a Cemkut Kft. kutatómérnöke, Tanúsítási Iroda vezető

Dr. Medvegy Gabriella, PTE Műszaki és Informatikai Kar dékánja, egyetemi tanár, Építészeti Szakmai Intézet

Hartvig Lajos DLA, a Bánáti + Hartvig Építész Iroda Kft. egyik alapítója és tulajdonosa

A Bíráló Bizottság összetétele előre nem látható okok miatt megváltozhat, Kiíró fenntartja jogát az esetleges változtatásra. A pályázaton résztvevőket erről a döntéséről külön tájékoztatni nem köteles, ugyanakkor a változtatás nem lehet hátrányos a pályázati folyamatra nézve.

 

 1. Pályázat leadása, formai követelmények

A pályázaton a pályázati anyag hiánytalan, az alábbiakban ismertetett formában történő benyújtásával lehet részt venni.  A pályázati anyagot az 5.1. pontban található online jelentkezési lap kitöltésével, és az 5.2.-5.3. pontokban részletezett dokumentumokkal kiegészítve magyar nyelven kell benyújtani.

 

5.1.    Jelentkezési lap 1.sz. melléklet

5.2.   A pályázati anyag követelményei, benyújtása

A pályamunkát elektronikusan, pdf formátumban kell benyújtani. A beadott anyagból egyértelműen ki kell derüljön a beton alkalmazásának célja, módja, műszaki paraméterei, vagy a vizsgált probléma/jelenség/technológia saját eredményei és azok értékelése, illetve javaslatok. A File-ok nevének egyértelműen tartalmazniuk kell a Pályázó nevét és az egyes File-ok tartalmát (pl.: „xy_Pályamunka”).

Benyújtandó dokumentumok:

 • Motivációs levél (A levélben kérjük mutassa(ák) be, milyen különleges követelmények, esztétika, műszaki megoldások miatt alkalmazta(ák) a betont, illetve azt is, hogy milyen probléma, jelenség megismerésére, megoldására irányult a vizsgálat.)
 • Szöveges pályamunka releváns fejezetei képekkel, ábrákkal (max. 30 oldal)
 • Tervalapú pályamunka: helyszínrajz, alaprajzok, metszetek, homlokzatok releváns részei. Külső határoló falazat esetén energetikai számítás, vagy energetikai tanúsítvány
 • A megvalósulást, elképzelést igazoló minimum 10 darab 300 dpi felbontású kép, ábra

 

5.4.   A Pályázat benyújtása, határidők

A pályázatot a jelentkezési űrlap kitöltésével és a pályázati dokumentáció óriás file küldő szolgáltatáson keresztül a palyazat@beton.hu e-mail címre küldésével kell benyújtani.

Beadási határidő: 2024. június 30. 24:00 óra

A Bíráló Bizottság nem bírálja el a beadási határidő után érkező, hiányos vagy a kiírásnak nem megfelelő pályázatokat.

Az alaki vagy tartalmi feltételeknek meg nem felelő pályázatokat a Bíráló Bizottság indoklás nélkül kizárhatja.

 

 1. Értékelés folyamata, eredményhirdetés

Az ünnepélyes eredményhirdetésre és a díjak átadására a tárgyév őszén kerül sor. A díjazottak személye az eredményhirdetés során kerül először nyilvánosságra.

A pályázati díj átvételére a jelentkezési lapon pályázóként megadott természetes személy, vagy írásos meghatalmazottja jogosult. Több jogosult esetén a jogosultak a pályázati díjjal kapcsolatos viszonyaikat egymás között maguk kötelesek rendezni.

Kiíró a díjak átadásának időpontjáról, a pályázat nyerteseit a jelentkezési lapon megadott e-mail és/vagy levelezési címen írásban értesíti. Amennyiben a pályázat nyertese a pályázati díjat maga, vagy az általa meghatalmazott személy nem veszi át, elveszti a díjra való jogosultságát. Ebben az esetben a Kiíró a kitűzött díjjal belátása szerint rendelkezik.

 

 1. Szerzői joggal kapcsolatos rendelkezések

Pályázó a pályázat benyújtásával hozzájárul, hogy a beadott pályamű egészét vagy egyes részeit – a díjazástól függetlenül – Kiíró a Pályázó nevének feltüntetésével népszerűsítési céllal felhasználhatja.

Kiíró a pályázati anyagok tartalmi és formai szempontból történő megfelelő kitöltését a pályázaton való részvétel feltételévé teszi.

A Pályázó a pályázaton való részvételével nyilatkozik, hogy a jelen pályázat szerinti felhasználás harmadik személy jogát nem érinti, nem sérti. Ezzel kapcsolatban felmerülő esetleges jogkövetkezményt Pályázó köteles viselni.

 

A pályázáshoz sok sikert kíván a beton.hu csapata!