Minden építés alapja 2023 – Betonpályázat egyetemi hallgatóknak

A pályázati határidő lejárt!

A 2015-ben hagyományteremtő céllal meghirdetett „Minden építés alapja” pályázatot ismét meghirdetjük. A felhívásra elsősorban olyan egyetemi hallgatók elképzeléseit várjuk, akik nem félnek kihasználni a betonban rejlő lehetőségeket, kreatívan alkalmazzák azt, olyan munkákat mutatnak be, melyek a betonhoz és alapanyagaihoz, valamint a technológiához kapcsolódnak. Külön díjazzuk a beton innovatív, a körforgásos gazdaság kihívásaira válaszokat és megoldásokat adó bemutató elképzeléseket, továbbá az előregyártott betonelemek alkalmazását.

A beérkezett munkákat független zsűri értékeli, a nyertesek pénzjutalomban részesülnek.

Ismerje meg az eddigi pályázat nyerteseit beszámolónkból, amelyet ezen a linken tekinthet meg!

Pályázati kiírás

A beton.hu (továbbiakban: Kiíró), a Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetség (CeMBeton) valamint a Magyar Betonelemgyártó Szövetség (MABESZ) és tagvállalatainak támogatásával 2023. évben is országos pályázatot (továbbiakban: Pályázat) hirdet egyetemi hallgatók számára. Pályázni lehet betonból tervezett szerkezeti (beleértve az előregyártott vasbeton szerkezeteket) és kreatív megoldásokkal, az előállításukhoz szükséges anyagokhoz és technológiákhoz kapcsolódó konkrét, továbbá innovatív (energetika, veszélyes anyag immobilizálás, klímavédelem, hulladék újrahasznosítás és újra felhasználás…) elképzelésekkel.

 

Pályázni 2 kategóriában lehet:

 • Betonépítés, építészet
 • Anyag és előállítási technológia

 

 1. A Pályázat célja

A beton a víz után a második leggyakrabban használt anyag a világon, a legnagyobb tömegben felhasznált építőanyag. Mint széles körben alkalmazott építőanyag, annak alkalmazása, illetve alapanyagainak előállítása olyan megoldásokat igényel, amelyek alapján a beton összességében hatékony, esztétikus, mégis környezetbarát, fenntartható, a körforgásos gazdaság szerves részét képező karbonsemleges termékké válik.

E sokoldalúságból kiemelve Kiíró azon hallgatókat szándékozik díjazni, akik a betont egyedi, különleges megoldásokra is alkalmazzák, továbbá bemutatják a karbonsemlegesség, a fenntarthatóság és a körforgásos gazdaság kihívásaira adott elképzeléseket a beton anyag- és előállítási technológiához kapcsolódóan, illetve iparágakon átívelő megoldásként is.

Kiíró a karbonsemleges körforgásos gazdaság és a fenntarthatóság szempontjait figyelembe véve külön értékeli és díjazza az innovációs elképzeléseket, megoldásokat, továbbá az előregyártott betonelemek alkalmazását.

A Kiíró célja megismerni és megismertetni a szakmával, illetve a közvéleménnyel azon megoldásokat, amelyeknek tervezése során az elsődlegesen alkalmazott anyag a beton és az előregyártott vasbeton szerkezetek, továbbá bemutatni azokat a technológiákat, amelyek a beton és alapanyagainak előállításához, alkalmazásához, nem konvencionális/hagyományos felhasználásához kapcsolódnak.

 

 1. A részvétel feltételei

2.1.   Pályázni olyan hallgatói munkákkal, elképzelésekkel lehet, ahol az elsődlegesen alkalmazott anyag a beton és az előregyártott vasbeton szerkezetek, melyek saját eredményekre alapozva mutatnak be egy-egy problémát, megoldást, újszerű megközelítést az alábbi betonhoz kapcsolódó területek egyikén, vagy ezek kombinációjában:

 • tervezői elképzelések, melyekben a betont és az előregyártott vasbeton szerkezeteket egyedi, különleges megoldásokra is használnak,
 • építőanyag-ipari alapanyagok (aggregátumok, ipari ásványok) előkészítése, tulajdonságai,
 • építőanyag-ipari termékek (cement, beton), technológiák,
 • környezetbarát technológiák, anyagok,
 • hulladékhasznosítás, újrahasznosítás, újrafelhasználás,
 • környezeti hatás, karbonsemlegesség,
 • körforgásos gazdaság modellbe illeszkedés.

 

2.2.   Ki(k) indulhat(nak) a pályázaton?

 • Olyan, az Egyetemen jelenleg aktív (vagy az elmúlt 2 évben) hallgatói jogviszonnyal rendelkező belföldi természetes magánszemély(ek), aki(k) a pályázat tárgyát képező elképzelést saját nevével/nevükkel jegyzi(k). A pályázni kívánt projekt lehet szakdolgozat, TDK, vagy erre a pályázatra készített pályamű is.
 • Kötelezően elfogadja(ák) a pályázat feltételeit magára/magukra nézve.

2.3.   A pályázónak nyilatkozatot kell tennie, hogy vele szemben szakmai, etikai és/vagy fegyelmi eljárás nem folyik, valamint egyéb kizáró ok sem áll fenn.

2.4.   Amennyiben a pályáztatott projektben mások (pl. társtervezők) is részt vettek, akkor a pályázat benyújtásához az érintettek nyilatkozatai is szükségesek.

2.5.   Nem lehet pályázó az a személy, aki

 • A pályázat kiírásában, előkészítésében, elbírálásában részt vesz.
 • A Bíráló Bizottság bármely résztvevőjének hozzátartozója, munkaviszony szerinti közvetlen felettese vagy beosztottja, valamint vele szemben további kizáró ok, ha egy éven belül közös pályázatban vagy egyéb szerzői jogvédelem alá eső alkotásban szerzőtársak vagy munkatársak voltak.
 • Az előző években kiírt pályázatok valamelyikében a pályázott munkája díjazásban részesült. Új pályamunka, illetve nem díjazott pályamunka ismételten benyújtható.

 

 1. Díjazás

3.1.   A „Minden építés alapja” pályázat pénzdíjazású, amely a meghirdetett kategóriák első három helyezettje, továbbá különdíjban, részesülő pályázók között oszlik meg (Ft):

 

  I. díj II. díj III. díj
Betonépítés, építészet 300.000.- 200.000.- 100.000.-
Anyag, technológia 300.000.- 200.000.- 100.000.-
Összdíjazású különdíj:
Innováció, körforgásos gazdaság 300.000.-
Előregyártott vasbeton elemek, szerkezetek alkalmazása 500.000.-
         

 

A beérkezett anyagok alapján, a Bíráló Bizottság javaslatára, a Kiíró a díjak és elismerések megosztásának, valamint díjazásának módosítására vonatkozó jogát fenntartja!

Amennyiben a pályázat nyertese a pályázati díjat maga, vagy az általa meghatalmazott személy nem veszi át, elveszti a díjra való jogosultságát!

 

3.2.   A Díjat a pályázó hallgató kapja.

3.3.   A Kiíró a díjat nettó személyi kifizetésként fizeti ki, átvállalva a pályázati díjakhoz kapcsolódó terheket, amelyeket az adóhatóság felé teljesít.

3.4.   A Bíráló Bizottság a díjazásban nem részesült pályázatokat nem köteles megőrizni.

  

 1. A Bíráló Bizottság tagjai

A beérkező pályázati anyagokat elbíráló szakmai bizottság tagjai:

Pálfy Sándor DLA, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Urbanisztika Tanszékének professzor emeritusa

Beszédes Rita, városépítési városgazdasági okleveles szakmérnök, okleveles építészmérnök

Dr. Gável Viktória, a Cemkut Kft. kutatómérnöke, Tanúsítási Iroda vezető

Dr. Medvegy Gabriella, PTE Műszaki és Informatikai Kar dékánja, egyetemi tanár, Építészeti Szakmai Intézet

Hartvig Lajos DLA, a Bánáti + Hartvig Építész Iroda Kft. egyik alapítója és tulajdonosa

A Bíráló Bizottság összetétele a későbbiekben előre nem látható okok miatt megváltozhat, a Kiíró fenntartja jogát az esetleges változtatásra. A pályázaton résztvevőket erről a döntéséről külön tájékoztatni nem köteles, ugyanakkor a változtatás nem lehet hátrányos a pályázati folyamatra nézve.

 

 1. Pályázat leadása, formai követelmények

A pályázaton a pályázati anyag hiánytalan, az alábbiakban ismertetett formában történő benyújtásával lehet részt venni.  A pályázati anyagot az 5.1. pontban található online jelentkezési lap kitöltésével, és az 5.2.-5.3. pontokban részletezett dokumentumokkal magyar nyelven kell benyújtani.

5.1.    

5.2.   A pályázati anyag követelményei, benyújtása

A pályamunkát elektronikusan, pdf formátumban kell benyújtani. A beadott anyagból egyértelműen ki kell derüljön a beton alkalmazásának célja, módja, műszaki paraméterei, vagy pedig a vizsgált probléma/jelenség/technológia, a saját eredmények és azok értékelése, illetve javaslatok. A File-ok nevének egyértelműen tartalmazniuk kell a pályázó nevét és az egyes File-ok tartalmát (pl.: „xy_Pályamunka”). 

Benyújtandó dokumentumok:

 • Motivációs levél (A levélben kérjük mutassa(ák) be, milyen különleges követelmények, esztétika, műszaki megoldások miatt alkalmazta(ák) a betont, illetve azt is, hogy milyen probléma, jelenség megismerésére, megoldására irányult a vizsgálat.)
 • Pályamunka, műszaki leírás releváns fejezetei
 • Helyszínrajz, alaprajzok, metszetek, homlokzatok releváns részei, ha rendelkezésre áll ilyen
 • Külső határoló falazat esetén energetikai számítás, vagy energetikai tanúsítvány
 • A megvalósulást, elképzelést igazoló minimum 10 darab 300 dpi felbontású kép, ábra

 

Díjazásban részesülő (melyről Kiíró a díjátadó időpontját megelőző min. 4 héttel korábban értesíti a pályázót) pályamunka esetén:

 • 5 perc terjedelemben (felbontás: HD 1280×720, kódolás: H.265, formátum: mp4) a pályázatot bemutató kisvideó megküldése a díjátadó előtt min. 5 munkanappal. A kisvideó lehet kamerával rögzített élő prezentáció, vagy a Powerpoint által (a kamera és mikrofon használatával) generált videó.

 

5.4.   A Pályázat benyújtása, határidők

A pályázat benyújtható az online jelentkezési űrlap beküldésével és a pályázati dokumentáció óriás file küldő szolgáltatáson keresztül a palyazat@beton.hu e-mail címre küldésével.

 Beadási határidő: 2023. július 15. 24:00

A Bíráló Bizottság nem bírálja el a beadási határidő után érkező, hiányos vagy a kiírásnak nem megfelelő pályázatokat.

Az alaki vagy tartalmi feltételeknek meg nem felelő pályázatokat a Bíráló Bizottság indoklás nélkül kizárhatja.

 

 1. Értékelés folyamata, eredményhirdetés

Az ünnepélyes eredményhirdetésre és a díjak átadására a tárgyév őszén kerül sor. A díjazottak személye az eredményhirdetés során kerül először nyilvánosságra.

A pályázati díj átvételére a jelentkezési lapon pályázóként megadott természetes személy, vagy írásos meghatalmazottja jogosult. Több jogosult esetén a jogosultak a pályázati díjjal kapcsolatos viszonyaikat egymás között maguk kötelesek rendezni.

A Kiíró a díjak átadásának időpontjáról, a pályázat nyerteseit a jelentkezési lapon megadott e-mail és/vagy levelezési címen írásban értesíti. Amennyiben a pályázat nyertese a pályázati díjat maga, vagy az általa meghatalmazott személy nem veszi át, elveszti a díjra való jogosultságát. Ebben az esetben a Kiíró a kitűzött díjjal belátása szerint rendelkezik.

 

 1. Szerzői joggal kapcsolatos rendelkezések

A Pályázó a pályázat benyújtásával hozzájárul, hogy a beadott pályamű egyes részeit a díjazástól függetlenül, a Kiíró a pályázó nevének feltüntetésével népszerűsítési céllal felhasználhassa.

A Kiíró a pályázati anyagok népszerűsítési célokra történő korlátozásmentes felhasználása érdekében, a pályázati anyagok tartalmi és formai szempontból történő megfelelő kitöltését és aláírását a pályázaton való részvétel feltételévé teszi.

A Pályázó a pályázaton való részvételével nyilatkozik, hogy a jelen pályázat szerinti felhasználás harmadik személy jogát nem érinti, nem sérti. Ezzel kapcsolatban felmerülő esetleges jogkövetkezményt a pályázó köteles viselni.

 

A pályázáshoz sok sikert kíván a beton.hu csapata!